Metamorfoza roku

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „METAMORFOZY”

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej REGULAMINEM) stanowi podstawę konkursu „Metamorfozy”
(zwanego dalej KONKURSEM).
2. Regulamin określa szczegółowo dane organizatora, miejsce i czas trwania, warunki uczestnictwa, zasady
wyłonienia zwycięzcy, nagrody, tryb składania i rozpatrywania reklamacji oraz postanowienia dotyczące
danych osobowych uczestników Konkursu.
§2

ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Katarzyna Głydziak prowadząca SALON DaySPA z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Grunwaldzkiej 56, 60-311 Poznań, NIP: 771 - 276 93 73 (zwana dalej ORGANIZATOREM).
2. Organizator wskazuje następujące dane kontaktowe:

a. tel. 607 785 785
b. adres e-mail: recepcja@goodtimedayspa.eu
c. adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 56, 60-311 Poznań.

3. Partnerami Konkursu są: Lyfe Diet Catering, Novamoda Stylizacje, Candeo Clinic Poznań, Hair Atelier &Spa
Piotr Sierpiński (dalej: PARTNER lub PARTNERZY).
§3

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs odbywać będzie za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook – na profilu Organizatora
https://www.facebook.com/goodtimedayspapoznan/ oraz Partnerów.
2. Konkurs odbędzie się od 15 stycznia 2018 r. od godz. 9:00 do 31 stycznia 2018 r. do godz. 23:59. (dalej:
CZAS TRWANIA KONKURSU). Zgłoszenia można wysyłać do 31 stycznia 2018 r. do godziny 23:59.

§4

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Mogą w nim uczestniczyć wyłącznie osoby, których stan zdrowia
pozwala na przeprowadzenie Metamorfozy, w szczególności osoby które nie cierpią na choroby przewlekłe,
takie jak choroby nowotworowe, zaburzenia ciśnienia, choroby kardiologiczne, wszczepione rozruszniki
serca, implanty.
2. Z zastrzeżeniem określonym w § 4 ust. 3 poniżej, w konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe
w Polsce, w Poznanu, które w dniu zgłoszenia do Konkursu mają ukończone trzydzieści lat, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, spełniające łącznie warunki określone w §4 ust. 4 i 5 poniżej (dalej: łącznie
UCZESTNICY lub pojedynczo UCZESTNIK).
3. Z udziału w Konkursie wyłączone są następujące osoby:

a. pracownicy Organizatora oraz spółek powiązanych osobowo lub kapitałowo z Organizatorem;
b. osoby, które brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie
komisji konkursowej określonej w §5 ust. 1 poniżej;
c. małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo osób wskazanych w §4 ust. 3 lit. a i b powyżej.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie musi w określonym
czasie trwania konkursu wysłać na adres konkurs@goodtimedayspa.eu zgłoszenie (dalej: ZGŁOSZENIE)
zawierające:
a. odpowiedź na pytanie, dlaczego to właśnie Ty powinnaś/powinieneś wygrać Metamorfozę;
b. informację czy zgłoszenie dotyczy metamorfozy twarzy czy ciała;

2
c. informację z jakimi niedoskonałościami występują problemy (np. jędrność skóry, zmarszczki, cellulit,
blizny, etc.);
d. w zależności od rodzaju metamorfozy załączyć zdjęcia twarzy lub sylwetki (z widocznym problemem);
e. imienia i nazwiska Uczestnika;
f. adresu e-mail do korespondencji.
5. Wysyłając Zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że:

a. jest jego wyłącznym twórcą oraz, że nie narusza ono praw osobistych i majątkowych osób
trzecich, w szczególności praw autorskich;
b. wyraża zgodę na udział w Konkursie;
c. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązał się do przestrzegania jego postanowień;
d. został poinformowany kto jest administratorem danych osobowych wskazanych na Zgłoszeniu,
w jakim celu dane te będą przetwarzane, że przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich
danych oraz ich poprawiania, a także, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże odmowa ich podania uniemożliwi udział w Konkursie.

6. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie nie spełnia któregokolwiek z warunków,
określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika,
który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu. Uczestnik może złożyć
reklamację w związku z decyzją Organizatora, na zasadach określonych w § 7 niniejszego Regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyświetlania wybranych Zgłoszeń konkursowych na stronie
organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę i nie będzie z powyższego tytułu występował z jakimikolwiek
roszczeniami w stosunku do Organizatora.
8. Uczestnik zgadza się na wykonywanie zdjęć podczas metamorfoz w celu prowadzenia przez Organizatora
relacji z przebiegu zabiegów oraz umieszczania zdjęć na kanałach Social Media, stronie www Organizatora
oraz Partnerów, a także innych nośników marketingowych, w tym w ulotkach i katalogach.

§5

ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY

1. Organizator powoła komisję konkursową (dalej: KOMISJA), której zadaniem będzie wyłonienie w drodze
decyzji (dalej: DECYZJA) zwycięzców (dalej: łącznie ZWYCIĘZCY lub pojedynczo ZWYCIĘZCA)
spośród wszystkich Uczestników Konkursu. Komisja będzie składać się z 3 (słownie trzech) osób wybranych
przez Organizatora (dalej: CZŁONKOWIE KOMISJI).
2. Kryterium wyboru nagrodzonych Zgłoszeń będzie oryginalność pomysłu oraz błyskotliwość Uczestnika.
3. Przed wydaniem Decyzji, Komisja przeprowadzi naradę, w której będą brali udział wszyscy Członkowie
Komisji. Wyniki narady zostaną ujęte w protokole, który zostanie następnie podpisany przez wszystkich
Członków Komisji.
4. Niezwłocznie po zakończeniu narady, Komisja poinformuje wszystkich Uczestników Konkursu o swojej
Decyzji, wskazując jaka nagroda przypadła konkretnemu Zwycięzcy.
5. Treść Decyzji będzie wskazywać zwycięskie Zgłoszenie oraz Uczestnika będącego jego autorem.
6. Decyzja Komisji jest suwerenna, nie może zostać zmieniona i nie podlega zaskarżeniu przez Uczestników.

§6
NAGRODY

1. Uczestnikowi, którego zgłoszenie zostanie ocenione przez Komisję jako najlepsze (dalej: ZWYCIĘZCA lub
LAUREAT) zostanie przyznana nagroda w postaci (dalej: NAGRODA):
a. pakietu zabiegów Metamorfoza Twarz lub Metamorfoza Ciało
b. catering dietetyczny od firmy Lyfe Diet Catering na czas trwania metamorfozy
c. metamorfozę fryzjerską w Salonie Hair Atelier &Spa Piotr Sierpiński
d. spotkanie ze stylistką Martą Rasch
e. zabieg wybielania zębów w Candeo Clinic Poznań
f. mini sesję zdjęciową we wnętrzach Good Time Day Spa w ubraniu dobranym przez stylistkę, profesjonalnym
makijażu i uczesaniu.

3
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję w dniu 1.02 lutego 2018 r., o godzinie 12:00 na profilu
Good Time Day SPA.
3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe
lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji nagrody na osoby trzecie.
4. Nagroda ulega przepadkowi w następujących sytuacjach:
a. odmowy przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę;
b. nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę;
c. niespełnienia przez Zwycięzcę warunków określonych niniejszym Regulaminem, w tym
wymagań zdrowotnych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację
wizerunku.

5. Zwycięzca będzie zobowiązany do przestrzegania harmonogramu usług i zabiegów w Metamorfozach i
zobowiązuje się do terminowego stawiania się na zlecone spotkania w celu wykonania usługi lub zabiegu.
6. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i/lub publikację wizerunku, a także
zaprzestania uczestnictwa w Metamorfozach lub uniemożliwiania ich kontynuowania z przyczyn zależnych
od Uczestnika - Uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zabiegów i usług wykonanych lub
udzielonych Uczestnikowi w trakcie trwania Metamorfozy.
§7
REKLAMACJE

1. Reklamacje co do przebiegu lub wyniku konkursu mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres
Organizatora wskazany w §2 ust. 2 powyżej w terminie 14 dni od daty ogłoszenia Decyzji Komisji.
Decydująca dla zachowania powyższego terminu jest data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione
po terminie nie podlegają rozpatrzeniu przez Organizatora.
2. Prawo do zgłoszenia reklamacji mają tylko Uczestnicy konkursu. Reklamacja powinna zawierać dane
Uczestnika, jego dokładny adres oraz opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
3. Reklamacja będzie rozpatrywana przez komisję odwoławczą wybraną przez Organizatora, składającą się z 3
(słownie: trzech) osób.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. O sposobie
rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie na adres wskazany w treści reklamacji
lub mailowo na adres wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu.
§8

DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe wskazane na Zgłoszeniu przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia
zwycięzcy.
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
4. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Organizator nabywa od każdego Laureata, bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia, a jedynie w zamian za
otrzymaną Nagrodę, autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi/Zgłoszeń Konkursowych stworzonych przez
danego Laureata na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania wytwarzanych egzemplarzy utworu w dowolnej możliwej
technicznie formie oraz zwielokrotnienie dowolną techniką w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym w
szczególności techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego,
b. wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
c. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Zgłoszenia Konkursowego dla potrzeb stworzenia
dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez
ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu,
najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. wprowadzenie do pamięci komputera,

4

e. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet, w prasie, w radiu lub telewizji.
6. Organizator nabywa również prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
Odpowiedzi/Zgłoszeń Konkursowych, na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
7. Laureat zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora Konkursu z tytułu
wykorzystania przez niego nadesłanych Odpowiedzi/Zgłoszeń Konkursowych zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
8. Poprzez przesłanie Odpowiedz/Zgłoszeń Konkursowych Laureat Konkursu oświadcza, że jest autorem
Odpowiedzi/Zgłoszeń Konkursowych oraz że Odpowiedzi/Zgłoszenia Konkursowe nie naruszają praw osób
trzecich i ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z
wykorzystaniem Odpowiedzi/Prac Konkursowych przez Organizatora. W przypadku skierowania przez osobę
trzecią roszczeń związanych z Zgłoszeniami Konkursowymi, Laureat jest zobowiązany do podjęcia wszelkich
działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin zostanie dostępnym dla wszystkich Uczestników na stronie internetowej www.goodtimedayspa.eu
2. Regulamin będzie udostępniony przez cały czas trwania Konkursu. Na żądanie Uczestnika złożone w czasie
trwania Konkursu lub bezpośrednio po jego zakończeniu, Organizator udostępni jego treść w formie
elektronicznej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub
nieprawidłowych danych uniemożliwiających wręczenie dostarczenie Nagrody. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności również za inne sytuacje powodujące brak możliwości lub utrudnienia we wręczeniu
Nagrody wynikające z działania lub zaniechania Uczestnika.
4. Organizator zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli
jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z
tym, że jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od
dnia zamieszczenia ich na Stronie.
5. Organizator prowadzi stały monitoring przebiegu Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia
podania przez Uczestnika fałszywych lub niepełnych danych osobowych, potwierdzonych zarzutów
związanych z brakiem praw autorskich do przesłanych odpowiedzi, zdjęć, lub podejrzeń dotyczących
autorstwa stylizacji rzęs, Organizator zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych osobowych podanych
przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu lub przy rozstrzyganiu Konkursu lub przyznawaniu
którejkolwiek z Nagród.
6. Postanowienie, objęte pkt. 5 powyżej, dotyczy odpowiednio osób trzecich lub osób zamierzających zostać
Uczestnikami, które w szczególności podejmują działania, mające na celu uzyskanie uczestnictwa w
Konkursie i/lub zwycięstwa w Konkursie w sposób nieuczciwy i niezgody z zasadami „fair play”.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty,
przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości
działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń
związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości
lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora
szczególnej staranności.
8. Organizator zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli
jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z
tym, że jeżeli nie odbędzie się to z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od
dnia zamieszczenia ich na Stronie.
9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji
Konkursu, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.